• 20:15

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:46

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:01

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:15

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:46

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:15

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:46

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:15

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:46

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:15

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:46

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:20

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:20

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:20

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:25

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:56

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:31

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:31

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:25

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:56

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:25

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:56

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:31

  پنجشنبه,03 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,426,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی