• 14:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,247,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,247,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,586,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,586,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:10

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,611,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,702,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,904,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:10

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,909,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,105,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,105,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,508,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:10

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:25

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:40

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,720,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 23:10

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  سه شنبه,08 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,802,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:10

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  سه شنبه,08 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 15:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:25

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:55

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,946,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:20

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:50

  دوشنبه,07 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
11,210,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی